ویحا للطالقان. (( فرهنگ وهنر))
 فهرست عالمان طالقان

منطقه تاریخی فرهنگی طالقان از دیرزمان یکی از پایگاههای تشیع در ایران و یکی از مناطقی بوده که در طول قرون همواره غنای فرهنگ اسلامی ایرانی خود را حفظ کرده است. صدور روایاتی شگفت انگیز درباره این منطقه از زبان ائمه معصوین (ع)، دفاع اهالی این خطه از سادات مهاجر به مناطق شمالی ایران و حضور امام زادگان متعدد در این منطقه به همراه  کثرت عالمان دینی در این سامان به اضافه تعهد دینی اخلاقی اهالی طالقان ( چنانکه مورد اشاره قاطبه جامعه ایران است) همگی نشان از غنای فرهنگ دینی در این منطقه دارد.

در نوشتار حاضر کوشش داشته ام تا به ذکر عالمان این دیار بپردازم و تنها شرحی بسیار اجمالی از این بزرگواران به دست دهم تا مجال بیشتر برای پژوهش های هدفمند ( مبتنی بر دوره های تاریخی، بر مبنای خاندانهای علمی و بر اساس پیشینه مکانی ) فراهم گردد.

سید اسدالله طالقانی (  فرزند قاضی جمال الدین )

سید اسدالله حسینی طالقانی قزوینی ( فرزند سید عبدالله )

شیخ اسدالله اسحاقی ( از فضلا معاصر )  

شیخ اسدالله طالقانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

شیخ اسدالله خچیره ای ( از فضلا دوره قاجاریه )

اسلام الدین طالقانی

ابوالقاسم کافی الکفات اسماعیل بن عباد طالقانی ( وزیر عضدالدوله دیلمی )

شیخ اسماعیل بوذری کرودی ( فرزند آقا شیخ علی )

میرزا اسماعیل طالقانی ( فرزند شیخ عبدالغنی شریعتمدار هشانی )

میرزا اسماعیل طالقانی ( 1265 ق. 1345  یا 1348 ق. )

شیخ اسماعیل برغانی طالقانی ( فرزند آغا محمد امام جمعه )

سید اسماعیل طالقانی ( فرزند سید علی اکبر )

آقا شیخ اسماعیل رضایی دنبلیدی

شیخ اسماعیل طالقانی ( پدر آقا ابوالقاسم طالقانی )

میرزا اسماعیل غفاری طالقانی

شیخ اسماعیل کولجی ( از علما دوره قاجاریه )

امیر سید حسین طالقانی (  از اساتید محمد علی حزین لاهیجی )

افتخارالسادات پراچانی ( از علما دوره قاجاریه )

امین الشریعه شیخ بهایی ( از علما دوره قاجاریه )

امین الشریعه هرنجی

ملا باشی جوستانی

سید باقر طالقانی نجفی ( فرزند سید رضا ، 1214 ق. 1294 ق. )

ملا تاج الدین فشندکی ( از علما دوره قاجاریه )

ملا بهرام شهراسری ( از علما دوره قاجاریه )

شیخ بهایی طالقانی

ملا بهرام طالقانی ( متوفی حدود 1330 ق. )

شیخ تقی دیزانی طالقانی ( متوفی به 1260 ق. )

سید تقی طهرانی طالقانی ( فرزند سید ابوالحسن )

آقا تقی مرجانی ( از علما دوره قاجاریه )

ملا جارالله گورانی ( از علما دوره قاجاریه )

سید جعفر آل طالقانی ( فرزند سید علی، 1203 ق. 1277 ق. )

ملا جعفر جزنی طالقانی ( از علما دوره صفویه )

شیخ جعفر طالقانی ( فرزند محمد ابراهیم طالقانی )

شیخ جعفر طالقانی ( از شاگردان شیخ مرتضی انصاری )

سید جلال حسینی اورازانی ( فرزند روح الامین )

سید قاضی جلال الدین طالقانی ( از علما دوره صفویه )

شیخ جلال الدین طالقانی ( فرزند شاهین گیلانی، از علما دوره صفویه )

آقا جمال الدین شریف زاده طالقانی

آقا جمال الدین نسایی ( از علما دوره قاجاریه )

سید جواد آل  طالقانی ( فرزند سید محمد، متوفی 1298 ق. )

سید جواد آل طالقانی ( فرزند سید مهدی، متوفی 1303 )

شیخ جواد طالقانی ( فرزند علی محمد)

شیخ حبیب الله طالقانی ( فرزند فاضل حسنی )

ملا حجت الله طالقانی ( پدر شیخ ابوالقاسم فلاحی )

سید حسن آل طالقانی ( فرزند سید عبدالله، 1247 ق. 1307 ق. )   

حسن اعضام قدسی ( فرزند ملا علی سوهانی، 1268 ش. 1355 ش. )

سید حسن طالقانی ( فرزند میر حکیم، 1040ق. 1127 ق. )

شیخ حسن صالحی طالقانی ( فرزند میرزا علی نقی )

شیخ حسن برغانی طالقانی ( فرزند مولی محمد صالح، از شاگردان شیخ انصاری )

سید حسن آل طالقانی ( فرزند سید محمد، متوفی به 1298 ق. )

ملا سید حسن طالقانی ( استاد حزین لاهیجی )

ملا حسن آقا گلیردی ( متوفی به 16/ 6 /1334 شمسی )

میرزا حسن طالقانی ( فرزند آقا سید محمد تقی طالقانی )

آقامیر سید حسن طالقانی

ملا حسن طالقانی

میرزا حسن طالقانی ( از فعالین سیاسی بعد از مشروطیت )

شیخ حسن زیدشتی ( از علما دوره قاجاریه )

میرزا حسن فشندکی ( از علما دوره قاجاریه )

سید حسین طالقانی ( معروف به میرحکیم فرزند سید عبدالحسین، 1088 ق. 1162 ق. )

شیخ حسین (شمس) مصلحی کرکبودی ( از نوادگان ملا نعیما طالقانی )

سید حسین آل طالقانی ( فرزند سید عبدالله، 1247 ق. 1307 ق. )

شیخ حسین دیزانی

شیخ حسین غفاری

سید حسین زیدشتی ( از فضلا دوره قاجاریه )

ملا حسین کولجی ( از فضلا دوره قاجاریه )

ملا حسین میراشی ( از فضلا دوره قاجاریه )

میرزا حسین گورانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

میرزا حسین علی طالقانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

میرزا حسین دنبلیدی

شیخ حسین هشانی ( فرزند مرحوم ملا عبدالغنی شریعتمدار هشانی )

ملا حسین علی گورانی

ملا حسین قاضی سوهانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

سید حمزه سید علیخانی

ابوالقاسم حیدر بن شعیب طالقانی ( از روات حدیث )

خلیل الله طالقانی ( متوفی حدود 1120 ق. )

میرزا خلیل طالقانی

خلیل طالقانی

شیخ خواجه نواب طالقانی ( بنیانگذار مدریه نواب قزوین )

خیرالدین طالقانی ( قرن 12 ق. )

شیخ ذبیح الله گورانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

شیخ ذبیح الله کرودی ( از فضلا دوره قاجاریه )

آقا سید رسول طالقانی

سید رضا سفچخانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

سید رضا آل طالقانی نجفی ( فرزند سید رضا، متوفی به 1285 ق. )

رضاخان طالقانی ( از فضلا دوره صفویه )

ملا رضا علی طالقانی ( از فقها قرن سیزده هجری قمری )

ملا رضی طالقانی ( از نوادگان  مرحوم ملا نعیما طالقانی )

سید روح الامین اورازانی ( مجتهد معروف در منطقه یوش و نواحی آن ) ملا زین العابدین کرودی

سید زین العابدین طالقانی ( فرزند سید ابوالقاسم، ق. 13- ق. 14 )

ملا  سعید کرودی ( از فضلا دوره قاجاریه )

ملا سیف الله زیدشتی ( از فضلا دوره قاجاریه )

قاضی میر سعید طالقانی ( جد اعلی خاندان قاضی میر سعید، از علما دوره صفویه )

ملا شکر کرودی ( صاحب مکتب خانه معروف )

سید شرف الدین طالقانی ( فرزند سید کاظم گلیردی، 1272 ش. 1354 ش. )

محمد شفیع طالقانی ( معروف به مولانا شفیع و آخوند شفیعای خوش ابرو، متولد 1081 ق. )

شیخ الاسلام حسنجونی ( از فضلا دوره قاجاریه )

شمس الواعظین طالقانی ( از فضلا دوره قاجاریه )  

آقا شعیب مرجانی ( از فضلا دوره قاجاریه )  

شیخ شفیع ناریانی ( از فضلا دوره قاجاریه )  

ملا شفیع اوانکی ( از فضلا دوره قاجاریه )

شیخ الحکما طالقانی ( از فضلا دوره قاجاریه )  

شیخ الاسلام مرجانی ( از فضلا دوره قاجاریه )  

شیخ صادق طالقانی ( فرزند ملا عبدالغنی شریعتمدار هشانی )

صادق عنقای طالقانی ( فرزند محمد عنقای طالقانی )

سید صادق آل طالقانی ( فرزند سید باقر، متوفی به 1372 ق. )

سید صادق آل طالقانی ( از شاگردان آخون خراسانی، 1291- 1372 ق.)

ابوعبدالله صادق بن شعیب طالقانی ( احمد بن ابراهیم مخلد، از محدثان نیمه اول قرن چهارم هجری قمری )

شیخ صدرالدین روحی ( مشهور به شیخ صدرا نویزی )

صفر علی ذوقی ( فرزند ملا برجعلی، 1269 ش. 1351ش. )

آقا ضیاالدین کرودی

طیب طالقانی ( متوفی حدود 1129 ق. )

شیخ طاهر کرکبودی ( از فضلا دوره قاجاریه )  

میرزا عارف طالقانی

سید عباس آل طالقانی ( فرزند سید حسین، 1235 ق. 1308 ق. )

سید عباس برغانی طالقانی ( فرزند جبریل قرن 13 ق. بعد از 1304 ق. )

سید عبدالحسین طالقانی ( فرزند قاضی سید جلال الدین طالقانی، 973 ق. 1061 ق. )

ملا عبدالحسین اوانکی ( ملقب به مبشّر الذاکرین )

عبدالحسین طالقانی

عبدالحسین برغانی طالقانی ( متوفی به 1294 ق. )

میرزا عبدالحسین هرنجی ( از فضلا دوره قاجاریه )

سید عبدالرسول آل طالقانی ( متولد 1317 ق. )

شیخ عبدالعلی طالقانی ( از علما قرن دهم و یازدهم هجری قمری )

شیخ عبدالعلی مرجانی طالقانی ( فرزند ابوالقاسم، از علما قرن سیزدهم هجری قمری، معروف به صدرالعلما، 1220ق. 1333 ق. )

سید عبدالعلی اورازانی

ملا عبدالعظیم دیزانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

شیخ عبدالعلی خسبانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

عبدالغفور طالقانی ( فرزند مسعود، ق. 10 ق. 11 )

ملا عبدالغنی دیزانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

عبدالغفور ذوقی

سید عبدالله طالقانی ( فرزند سید غلام علی، از علما دوره صفویه )

سید عبدالله آل طالقانی ( فرزند سید احمد کبیر، 1208 ق. 1285 ق. )

ملا عبدالله طالقانی ( پدر شیخ محمدعلی عبادی طالقانی و آیت الله شیخ محمد حسن عبادی طالقانی )

سید عبدالله آرموت تکیه ای ( از فضلا دوره قاجاریه )

سید عبدالله طالقانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

میرزا عبدالله مرجانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

عبدالله واعظ طالقانی ( ساکن قزوین، از فضلا دوره قاجاریه )

سید عبدالمجید آل طالقانی ( 1258 ق. 1358 ق. )

عبدالمطلب طالقانی ( فرزند یحیی، از علما دوره صفویه )

میرزا عبدالوهاب طالقانی 

میرزا عبدالوهاب برغانی طالقانی ( رضوان الدین، فرزند محمدصالح )

دکتر عبدالوهاب طالقانی ( قرآن پژوه )

سید عبدالهادی طالقانی ( 1284 ق. 1364 ق.، از شاگردان آخوند خراسانی )

سید عزیز الله گلیردی

ملا عظیم زیدشتی ( از فضلا دوره قاجاریه )

عزیزالله بزجی ( از فضلا دوره قاجاریه )

سید علاالدین علوی طالقانی ( فرند سید محیی الدین، متوفی 1327 ش. )

علی بن صالح طالقانی ( از بزرگان و مشایخ قرن اول و دوم هجری )

شیخ علی طالقانی

شیخ علی سوهانی ( پدر دکتر مهدی قدسی ) 

شیخ علی طالقانی ( از علما دوره قاجاریه، مدرس مدرسه شاهزاده خانم تهران )

آخوند ملا علی طالقانی ( پدر میرزا مختار وحیدی )

شیخ علی طالقانی ( پدر آقا جمال الدین )

شیخ علی طالقانی ( فرزند علی محمد، از علمل بزرگ تهران )

سید علی آل طالقانی ( فرزند سید مهدی، 1300 ق. 1337 ق. )

ملا علی مقدس طالقانی ( فرزند علیرضا، از علما بزرگ تهران )

سید علی آل احمد طالقانی ( فرزند شهید سید محمد تقی آل احمد )

کربلایی شیخ علی گلیردی

ملا علی طالقانی ( از شاگردان میرزا محمد تنکابنی )

ملا علی فاضل مرجانی

شیخ علی کرودی ( پدر آقا شیخ اسماعیل بوذری )

ملا علی آقا مولانا شیخ علی میرزایی طالقانی ( از علما دوره ناصرالدین شاه قاجار )

سید علی قزوینی برغانی طالقانی ( فرزند سید احمد، قرن 13 ق. قرن 14 ق. ؟ )

شیخ علی سوهانی ( از فعالان نهضت جنگل در گیلان و از مدرسان علوم دینی در شمال کشور )

شیخ علی طالقانی ( داماد آیت الله شیخ محمد حسن طالقانی )

شیخ علی سفچخانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

میرزا علی پرده سری ( از فضلا دوره قاجاریه )

سید علی گلیردی ( از فضلا دوره قاجاریه )

شیخ علی طالقانی ( فرزند ملا محمود )

شیخ علی اعظم طالقانی

میرزا علی اصغر طالقانی ( سردبیر نشریه " زبان آزاد " )

علی اصغر مرجانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

ملا علی اصغر طالقانی ( فرزند شیخ محمد یوسف قزوینی طالقانی )

شیخ علی اکبر طالقانی ( فرزند سید عبدالله )

شیخ علی اکبر طالقانی ( متوفی به 1160 ق. )

سید علی اکبر اورازانی

شیخ علی اکبر طالقانی ( فرزند عنایت الله حسینی )

شیخ علی اکبر طالقانی ( از علما قرن دوازده هجری قمری )

سید علی اکبر سوهانی ( امام جمعه اهل سوهان )

علی عادل طالقانی ( فرزند محمد کاظم، قرن 12 ق. قرن 12 ق. )

شیخ علی محمد طالقانی ( 1233 1312 )

شیخ علی نقی مدرسی طالقانی ( فرزند شیخ محمدصالح برغانی طالقانی )

شیخ علی نقی دیزانی ( از علما دوره قاجاریه )

سید علی نقی اورازانی طالقانی

ابوالفضل علی عنقای طالقانی ( 1266- 1333 )

سید عیسی آل طالقانی ( فرزند سید عباس، 1265 ق. 1304 ق. )

غیاث الدین علی طالقانی ( فرزند میر عمادالدین )

میرزا غلام علی کهرکبودی ( فرزند ملا رضی کهرکبودی)

ملا غلام علی سوهانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

سید فضل الله حسنجونی ( مشهور به شیخ الاسلام،از فضلا دوره قاجاریه)

سید فضل الله سفچخانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

ملا فتح الله گورانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

سید قریش طالقانی ذهبی

میرزا کاظم طالقانی ( فرزند ملا عبدالغنی شریعتمدار هشانی )

ملا کتاب الله کهرکبودی

لسان هرنجی

ملا محسن طالقانی ( فرزند محمد طاهر، قرن 11 ق. قرن 12 ق. 9

شیخ محسن مهرانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

شیخ محسن گورانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

شیخ مجتبی سلطان محمدی

محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی ( از مشایخ روایت شیخ صدوق )

ملا محمد مکلّا نویزکی

ملا محمد طالقانی ( فرزند ابوذر، قرن 13 ق. قرن 13 ق. )

شیخ محمد طالقانی ( فرزند علی اشرف، 1273 ق. بعد از 1328 ق. )

آیت الله محمد رفیعی طالقانی ( فرزند شیخ ابوطالب، 1290 ش. 1362 ش. )

شیخ محمد مجتهد بوذری طالقانی ( از علما دوره قاجاریه )

 شیخ محمد طالقانی ( فرزند حسین حسنی اورازانی، متوفی به 1022 ق.)

شیخ محمد طالقانی ( فرزند علی اشرف، متوفی به 1329 ق. )

شیخ محمد طالقانی ( فرزند حسین العمیدی النجفی )

آخون ملا محمد جوستانی

شیخ محمد گورانی

شیخ محمد زاهدی

محمد عنقای طالقانی ( فرزند میر جلال الدین علی عنقا، متولد 1266 ش)

شیخ محمد طالقانی ( فرزند علی محمد، از خواص شاگردان حاج میرزا حسین خلیلی )

شیخ محمد طالقانی ( فرنزد احمد، از فضلا قرن دوازده قمری )

شیخ محمد طالقانی ( متوفی  بعد از 1127 )

شیخ محمد طالقانی ( پدر میرزا اسماعیل غفاری )

شیخ محمد سوهانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

میرزا محمد طالقانی ( فرزند سید حسن )

ملا محمد مرجانی ( معاصر کریم خان زند و تربیت یافته او )

شیخ محمد طالقانی ( از علما نجف اشرف و از فعالان مشروطیت )

شیخ محمد طالقانی ( فرزند شیخ محمد آقا، امام جماعت مدرسه سپهسالار در دوره قاجاریه )

ملا محمد گورانی ( معروف به ملا میرزا، از فضلا دوره قاجاریه )

میرزا محمد آقا کهرکبودی ( از فضلا دوره قاجاریه )

میرزا محمد ادیب ( از فضلا دوره قاجاریه )

شیخ محمد آقا حصیرانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

شیخ محمد ناریانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

شیخ محمد گورانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

آقا محمد خسبانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

محمد آقا کرودی ( از فضلا دوره قاجاریه )

شیخ محمد کیایی نژاد ( از شاگردان آیت الله طالقانی )

شیخ محمد طالقانی ( فرزند شیخ محمد تقی، مشهور به ملائکه، متوفی به 1200 ق. )

ملا محمد باقر هشانی طالقانی ( برادر شیخ عبدالغانی شریعتمدار هشانی)

شیخ محد باقر جوستانی 0 از فضلا دوره قاجاریه )

محمد اسماعیل کریمائی

محمد باقر طالقانی ( فرزند سلیمان، مشهور به شمس الذاکرین  )

شیخ محمد تقی برغانی طالقانی ( فرزند محمد جعفر، متوفی به 1161 ق)

شیخ محمد تقی طالقانی ( معروف به ملا قطب، از علما دوره صفویه )

سید محمد تقی آل احمد طالقانی ( فرزند سید احمد، برادر جلال آل احمد )

شیخ محمدتقی طالقانی ( فرزند محمد )

شیخ محمد تقی طالقانی ( متخلص به عاقلا، از عارفان دوره صفویه )

سید محمد تقی طالقانی ( فرزند سید احمد، متوفی به 1325 ق. )

سید محمد تقی آل طالقانی ( فرزند سید موسی، 1287 ق. 1335 ق. )

ملا محمد جان هشانی طالقانی ( پدر ملا عبدالغنی شریعتمدار هشانی )|

محمد تقی اوانکی ( از فضلا دوره قاجاریه )

شیخ محمد تقی طالقانی ( فرزند ملا نعیما )

شیخ محمد تقی طالقانی ( فرزند شیخ محمد جعفر )

شیخ محمد جعفر برغانی طالقانی ( فرزند محمد تقی )

محمد جعفر طالقانی ( فرزند رستم، متوفی بعد از 1085 )

شیخ محمد جعفر طالقانی ( فرزند محمد کاظم،از شاگردان علامه مجلسی)

ملا محمد جعفر طالقانی ( پدر ملا محمد تقی )

شیخ محمد جعفر کاظمی

سید محمد جواد حسینی طالقانی ( از علما معاصر )

شیخ محمد حسن برغانی طالقانی ( فرزند محمد صالح، متوفی بهد از 1288 ق. )

سید محمد حسن آل طالقانی ( از شاگردان آقا بزرگ تهرانی )

شیخ محمد حسن طالقانی ( از شاگردان آخوند کاشی و جهانگیرخان قشقایی)

شیخ محمد حسن طالقانی ( متوفی بعد از 1395 شمسی )

شیخ محمد حسین طالقانی ( صاحب " نتایج البدایع " )

شیخ محمد حسین کرودی ( از فضلا دوره قاجاریه )

شیخ محمد حسین طالقانی نجفی ( فرزند عباس علی یا علی، از شاگردان شیخ انصاری )

ملا محمد حسین طالقانی ( فرزند مقصود علی، متوفی بعد از 1078 ق. )

ملا محمد حسین طالقانی ( فرزند محمدرضا، از فضلا دوره قاجاریه )

شیخ محمد حسین طالقانی دیزانی

شیخ محمد رضا کرکبودی ( از فضلا دوره قاجاریه )

سید محمدرضا طالقانی ( از شاگردان شیخ عبدالکریم حائری )

شیخ محمدرضا طالقانی ( از شاگردان آخوند خراسانی ، متوفی به 1366 ق. )

محمد زمان طالقانی ( فرزند محمود، متوفی بعد از 1074 ق. )

محمد زمان طالقانی ( فرزند جمال الدین محمود، متوفی بعد از 1091 ق)

سید محمد زمان طالقانی قزوینی ( از شاگردان مولی خلیل قزوینی)

محمد سلیم طالقانی ( متوفی ظاهرا بعد از 1090 ق. )

محمد صادق طالقانی ( فرزند محمد سلیم حسینی، متوفی حدود 1154 ق)

ملا محمد صالح برغانی طالقانی ( فرزند ملا محمد، متوفی به 1270 یا 1275 ق. )

محمد صالح طالقانی ( فرزند میر محمد صالح، متوفی به 1084 ق. و مدفون در اورازان)

محمد صالح طالقانی ( فرزند علی، متوفی بعد از 1013 ق. )

محمد صالح طالقانی ( فرزند موسی حسینی، متوفی به 980 ق. و مدفون در اورازان )

ملا محمد طاهر قزوینی طالقانی ( از علما دوره صفویه )

سید محمد علی طالقانی ( فرزند محمد حسین، از علما نجف اشرف در قرن سیزدهم )

میرزا محمد علی عبادی طالقانی ( فرزند ملا محمد علی، از شاگردان شیخ عبدالکریم حائری طالقانی )

ملا محمد علی برغانی ( فرزند محمد، برادر شهید ثالث )

ملا محمد علی فشندکی ( از فضلا دوره قاجاریه )

محمد علی مرجانی ( ملقب به مولانا، متوفی به 1206 ق. )

شیخ محمد علی عبادی طالقانی ( فرزند ملا عبدالله، از شاگردان شیخ عبدالکریم حائری )

ملا محمد قاسم طالقانی ( فرزند جمال الدین محمد، متوفی بعد از 1086 ق )

ملا محمد کاظم قزوینی طالقانی ( از علما دوره صفویه )

ملا محمد کاظم یعقوبی طالقانی ( از فضلای قرن دوازدهم هجری قمری)

میرزا محمد حسین طالقانی ( فرزند سید حسن، متوفی در 117 ق. )

آخوند ملا محمد کاظم جوستانی

محمد کاظم طالقانی ( فرزند حاج محسن، متوفی بعد از 1160 ق. )

محمد محسن طالقانی ( متوفی بعد از 1244 ق. )

محمد مقیم طالقانی ( فرزند کاظم علی ، متوفی بعد از 1188 ق. )

محمد مومن قزوینی ( فرزند ملا محمد کاظم، از علما دوره صفویه )

سید محمد مومن طالقانی ( فرزند محمد زمان،متوفی بعد از 1102 ق. )

محمد مهدی طالقانی ( فرزند میر محمد حسین، متوفی به 1141 ق. )

شیخ محمد مهدی طالقانی ( فرزند ملا علی محمد،از فضلا دوره قاجاریه)

ملا محمد نعیم طالقانی ( فرزند محمدتقی، مشهور به ملا نعیما، از علما بزرگ دوره صفویه )   

ملا نصر الله گورانی

محمد نصیر طالقانی ( متوفی بعد از 1116 ق. )

ملا محمد ولی گورانی طالقانی ( فرزند مظفر علی )

ملا محمد هاشم دیزانی طالقانی ( فرزند ملا محمد حسین )

میر محمد یوسف طالقانی ( از شاگردان برجسته ملا رجب علی تبریزی )

محمد یوسف طالقانی ( فرزند محمد حسین، قرن 11 ق. قرن 11 ق. )

محمد هادی طالقانی ( فرزند احمد، متوفی بعد از 1157 ق. )

حاج محمد یوف میری ( از فضلا دوره قاجاریه )

شیخ محیط کهرکبودی ( از فضلا دوره قاجاریه )

شیخ محمد یوسف طالقانی

شیخ محمد یوسف طالقانی نجفی

محمود طالقانی ( شرف الدین، فرزند علاء الدین، متوفی قبل از 914 ق.)

شیخ محمود طالقانی ( فرزند علی محمد )

ملا محمود طالقانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

شیخ محمود طالقانی ( از فعالان نهضت جنگل در گیلان )

 محمود بن محمود طالقانی ( قاضی بهاء الدین،از محدثان قرن ششم ه.ق.)

سید محمود آل طالقانی ( 1248 ق. 1319 ق. )

آیت الله سید محمود طالقانی ( فرزند سید ابوالحسن، متوفی به 1358 ش)

ملا محمود طالقانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

شیخ محمود دیزانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

میرزا محمود کرودی ( از فضلا دوره قاجاریه )

آقا محمود هرنجی  ( از فضلا دوره قاجاریه )

سید محیی الدین علوی طالقانی ( 1305 ق. 1369 ش، از شاگردان شیخ عبدالکریم حائری )

میرزا مختار وحیدی ( فرزند آخوند ملا علی طالقانی )

شیخ مرتضی طالقانی ( فرزند علی محمد )

شیخ مرتضی طالقانی ( فرزند علم الهدی حسینی،متوفی بعد از 1130 ق)

شیخ مرتضی طالقانی ( عالم معروف در نجف اشرف، متوفی به 1323 هجری شمسی )

شیخ مسیح کرودی طالقانی ( فرزند قاسم، مدرس برجسته در مدرسه مروی تهران، متوفی به 1299 ق. )

 سید مشکور آل طالقانی ( 1282 ق. 1354 ق. )

شیخ مصطفی طالقانی ( فرزند شیخ عبدالغنی شریعتمدار هشانی، استاد دانشگاه تهران، متوفی به 1324 هجری شمسی  )

شیخ مصطفی دیزانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

میرزا مسیح نویزکی ( از فضلا دوره قاجاریه )

سید مصطفی طالقانی ( فرزند سید عباس )

مطلب طالقانی ( فرزند یحیی، از شاگردان میر داماد )

ملا مطیع طالقانی ( فرزند محمد هادی، قرن 13 ق. قرن 13 ق. )

شیخ مطیع کرودی ( از فضلا دوره قاجاریه )

سید معصوم میرابوالقاسمی طالقانی ( متوفی به 1360 هجری شمسی )

سید معین الدین طالقانی ( فرزند سید قاضی جلال الدین )

شیخ مغفور طالقانی ( در دیزان دارای مقبره است )

میرزا ملک جوستانی

سید منصور آل طالقانی ( فرزند سید محمود، از علما قرن دوازدهم )

سید منصور طالقانی غروی ( متوفی بعد از 1135 ق. )  

سید موسی طالقانی ( مدفون در قریه اورازان، متوفی به 1040 ق. )

شیخ موسی طالقانی ( فرزند علی محمد، از شاگردان آخوند خراسانی )

سید موسی آل طالقانی ( از شعرا بزرگ، متوفی به 1298 ق. )

سید مهدی آل طالقانی ( فرزند سید رضا، متوفی به 1343 ق. )

سید مهدی گلیردی ( ار فضلا دوره قاجاریه )

شیخ مهدی فرهنگی ( متخلص به غواص، متوفی به 1316 شمسی )

شیخ مهدی طالقانی ( فرزند علی محمد )

شیخ مهدی سوهانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

شیخ مهدی ناصحی ( از فضلا اهل گلینک )

سید میرزا آل طالقانی ( فرزند سید عبدالله، متوفی به 1315 ق. )

نظام طالقانی ( فرزند حسین علی، متوفی بعد از 1092 ق. )

سید نظام الدین حسینی ( از فضلا دوره قاجاریه )

نصرت الله دیزانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

شیخ نصرالله دنبلیدی ( از فضلا دوره قاجاریه )

ملا نصرالله گورانی ( پدر شیخ محمد حسین طالقانی )

ملا نظر علی گورانی ( ار فضلا دوره قاجاریه )

ملا نظر علی طالقانی ( فرزند سلطان محمد، از شاگردان شیخ انصاری )

سید نعمت الله طالقانی بروجردی ( از علما قرن سیزدهم هجری قمری )

سید نعمت الله سفچخانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

ملا محمد نعیم طالقانی ( فرزند محمد تقی، معروف به ملا نعیما، از علما بزرگ ذوره صفویه )

شیخ هادی طالقانی ( معروف به ملا آقای طالقانی و آقا شیخ الرئیس )

شیخ هادی عبادی طالقانی ( فرزند ملا محمد حسن، متوفی به 1345 ش.)

ملا هادی جوستانی

ملا ولی الله کرودی ( از فضلا دوره قاجاریه )

هبة الله مرجانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

ملا هاشم جوستانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

ملا هاشم طالقانی ( فرزند فضل الله، از فضلا دوره قاجاریه )

ملا طالقانی ( از فضلا قرن سیزدهم هجری قمری )

ملا هاشم گورانی ( از فضلا دوره قاجاریه )

شیخ یحیی عبادی طالقانی ( فرزند شیخ محمد حسن، متوفی به 1362 ش)

شیخ یحیی طالقانی ( مشهور به قکری، از فضلا دوره صفویه )

ملا یوسف قزوینی طالقانی ( فرزند شیخ محمد تقی، متوفی به 1261 ق. )

ملا یعقوب علی کرودی

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال شده توسط پیمان اسحاقی در تاريخ شنبه 4 اسفند 1386 ساعت 10:26 بعدازظهر (نظر بدهید)

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۷/۰۳/۰۱ساعت ۴:۳۵ قبل از ظهر  توسط محمد علي صالحی  |